Lund University

Public

21,101 followers

Postdoktor i Elektroencefalografi (EEG) at Lund University

Beskrivning av arbetsplatsen

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för forskare, lärare och studenter från hela Lunds universitet. Labbet hyser teknologi, metodkunskap, och datahanterings- och arkiveringsexpertis. Labbets aktiviteter är centrerade kring frågor om kognition, kommunikation, kultur, och lärande, samt runt metodutveckling. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en dynamisk miljö som möjliggör för forskare att kombinera traditionella och nya metoder, och att samverka inom och utom universitetet för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor. Bland Labbets faciliteter finns en EEG-facilitet.
Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med flera inriktningar och stark klinisk förankring. I Lund har ämnet breddats och fördjupats mot ett forskningsämne som omfattar både audiologi och logopedi med fokus på språk och kognition (Cognitive Language and Hearing Science). Genom denna inriktning vi har utvecklat avdelningens olika områden på ett helt nytt sätt och vår forskning kan karaktäriseras som baserad på mångfald med stark, både teoretisk och metodologisk, koherens. Denna starka struktur och sammanhållning skiljer Lund från logopedisk och audiologisk forskning vid övriga lärosäten i Sverige och gör forskningen internationellt gångbar och konkurrenskraftig. Anställda vid avdelningen deltar i och ansvarar i huvudsak helt för utbildningarna för audionomexamen och logopedexamen/magisterexamen i logopedi och vi har varit mycket framgångsrika i att skapa akademisk spets inom de två utbildningar vi bedriver.
Fakulteterna utlyser nu en gemensam postdoktorjänst med inriktning mot avancerad expertis inom electroencefalogram (EEG), event-related potentials (ERP) och gärna andra neurovetenskapliga metoder (fNIRS, fMRI). Tjänsten omfattar 50% forskning på Medicinsk fakultet och 50% tjänstgöring i Humanistlaboratoriet med inriktning mot metodutveckling, ansvar för labbfaciliteter, och utvecklande av tvärvetenskapliga samarbeten. Den fysiska arbetsplatsen kommer att delas mellan Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi (Lasarettsgatan 21) samt Humanistlaboratoriet i SOL byggnaden (Finngatan 1). Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter

Postdoktorn kommer att bedriva konkurrenskraftig spetsforskning inom något av Cognitive Language and Hearing Science profilområden med hjälp av funktionell hjärnavbildning med fokus på EEG.
Inom ramen för verksamhet i Cognitive Language and Hearing Science ingår att:
 • självständigt bedriva forskning inom ramen för något eller flera av avdelningens fokusområden, dvs. språk, kognition och hörsel

Inom ramen för verksamhet i Humanistlaboratoriet ingår att:
 • utveckla labbteknik och metod, inkl. aktivt arbete med analys av elektrofysiologiska data, programmering av dataflöden och postbearbetning, samt att hålla sig à jour med och driva på utvecklingen på området
 • ansvara för labbets utrustning (underhåll, uppdatering, uppgradering, inköp med hjälp av inköpsansvarig)
 • vara kontaktperson gentemot labbets användare av EEG-utrustningen
 • stötta användare i att välja rätt system utifrån behov, diskutera stimuluspresentation och koder, vara tillgänglig för problemlösning, informera användare om uppdateringar och andra förändringar i labbet
 • utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik (t.ex. capping, artefact rejections och dataanalys)
 • stärka och utveckla samarbeten mellan Humanistlaboratoriet och Medicinsk fakultet, samt agera proaktivt gentemot andra neurovetenskapliga grupperingar och enheter vid LU (t.ex. Correlative Image Processing and Analysis/CIPA, Lund BioImaging Center, m.fl.)

Kvalifikationer

För anställningen krävs:
 • doktorsexamen inom relevant område med forskarbakgrund
 • dokumenterad erfarenhet av både högimpedans- och lågimpedanssystem
 • erfarenhet av arbete med rådata i EEGLab eller motsvarande system, spela in rena data, sätta upp visuella och auditiva studier, koda stimuluspresentationer och analysera data (gärna i R)
 • erfarenhet av arbete med datavisualisering
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
 • god förmåga att arbeta självständigt
 • god samarbetsförmåga
 • god initiativförmåga

Meriterande:
 • erfarenhet av andra funktionella hjärnavbildningsmetoder, t.ex. fMRI och/eller fNIRS
 • tidigare ansvar för EEG labbmiljöer

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.
Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:
 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • pedagogisk förmåga

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens
ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).
Tillträdesdatum är den 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan.

Remember to mention that you found this position on SH Karriär