Universitetslektor i Materialvetenskap med inriktning mot lågdimensionella oorganiska material för effektiv konvertering och infångning (WISE Fellow) at Linköpings Universitet


Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare av en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!
Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) bedriver såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Forskning är den dominerande verksamheten och den sker ofta i samverkan med företag och internationella partners. Vi är en av universitetets äldsta, mest välkända och största institutioner och omfattar fem samverkande vetenskapliga områden: biologi, kemi, materialfysik, tillämpad fysik samt teori och modellering.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ifm
Dina arbetsuppgifter
Nu utlyses en WISE Fellow
  • anställning, ett universitetslektorat, inom

Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability
(WISE), ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Denna anställning avser forskning inom området ytfysik och ytkemi, med inriktning mot katalytiska reaktioner (t.ex. väteproduktion) eller infångning och omvandling av koldioxid med placering vid Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet. En rekryterad WISE Fellow erhåller finansiering för två doktorander och två postdoktorer.
IFM kännetecknas av ledande expertis inom materialvetenskap (materialfysik), vilken inkluderar teori, modellering, syntes och karakterisering. Exempel på starka områden är syntes av tunna filmer, nanopartiklar, 2D- 1D-, och mesoporösa material, vilka karakteriseras i våra state-of-the-art
  • labb med avseende på struktur och sammansättning, ner till atomnivå, bl.a. genom diffraktion, spektroskopi och avancerad mikroskopi. IFM har idag ungefär 400 anställda uppdelat på 14 avdelningar.

För ett hållbart samhälle behövs effektiva tekniker för t.ex. infångning av koldioxid, väteproduktion, samt lagring och transport av ren energi. Din bakgrund inkluderar experimentell forskning med inriktning mot ren energi och hållbarhet, mer specifikt aktiva ytors kemi och fysik samt processer för effektiv infångning och konvertering av t.ex. vatten och/eller koldioxid. Du ska ha gedigen erfarenhet av att karakterisera oorganiska material med avseende på egenskaper kopplade till en eller flera sådana processer. Särskilt önskvärt är expertis inom funktionella keramer, från porösa material till låg-dimensionella (1D, 2D) strukturer med en stor ytarea. Målet är att via grundläggande materialforskning utveckla tekniker för effektiv och storskalig infångning och/eller konvertering.
Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Anställningen som WISE Fellow ger dig möjlighet att vara aktiv inom programmet WISE avseende konferenser, workshop och nätverkande. Anställningen kan också innebära att leda multi-partnerskapsprojekt (nationellt och internationellt) och att delta i ledning av verksamhet.
Som WISE Fellow och universitetslektor i Materialvetenskap kan du undervisa på grundnivå och/eller avancerad nivå på engelska, samt handleda studenter inom tekniska fakultetens olika utbildningar. Du kommer att handleda postdoktorer och doktorander.
Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete och vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för samverkans- eller ledningsuppdrag.
I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.
Dina kvalifikationer
Vi söker dig som uppfyller behörighetskraven och har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt har visat pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand den pedagogiska skickligheten, och i tredje hand samverkansskickligheten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
  • Du ska ha en stark dokumenterad expertis inom forskning på material och processer för effektiv infångning och/eller konvertering (t.ex. väteproduktion eller infångning och omvandling av koldioxid).
  • Meriterande är grundläggande forskning kring samband mellan ytkemi/ytfysik och egenskaper kopplade till infångning och/eller konvertering.
  • Särskilt meriterande är tidigare erfarenhet av studier på oorganiska material.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:
  • Du ska ha visat erfarenhet och färdigheter i att vägleda doktorander och postdoktorer.

Gällande övrig skicklighet kommer skicklighet gällande samverkan att bedömas:
  • Det är meriterande med intresse och erfarenhet från samverkan då forskningen i denna anställning inkluderar nationella/internationella samarbeten med andra forskargrupper och samhället utanför universitetet.

Då undervisning och/eller forskning sker på engelska ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och/eller bedriva forskning på engelska.
Bedömningsgrunder och behörigheter för anställning som lärare framgår av 4 kap 3-4§§ Högskoleförordningen samt av
Anställningens omfattning
100% tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att arbeta vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM. Läs gärna mer här:
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
för anställda vid Linköpings universitet.
Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.
Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 10 oktober 2022.
Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.
Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med .
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Remember to mention that you found this position on SH Karriär