Stockholm University

Multiple industries

8,403 followers

Biträdande lektor i organisk syntes med inriktning mot hållbar heterogen katalys (WISE Fellow) at Stockholm University


vid Institutionen för organisk kemi. Sista ansökningsdag: 2022-08-15.
Stockholms universitet utlyser tre biträdande lektorat, WISE fellows, inom ramen för Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability, (WISE), ett program finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Den aktuella utlysningen avser ett biträdande lektorat med forskning inom området organisk syntes med inriktning mot hållbar heterogen katalys. Den som rekryteras kommer ingå i ett nationellt forskningsprogram inom ramen för WISE, vilket ger möjligheter till en bred samverkan med andra forskare och aktörer inom ämnet. Finansiering för två doktorander och två postdoktorer ingår i rekryteringspaketet för den som anställs.
Detta biträdande lektorat kommer placeras på Institutionen för organisk kemi. Organisk kemi är en institution vid Naturvetenskapliga fakulteten med ca 60 anställda som inkluderar 8 forskargrupper med 30 forskarstuderande och 15 postdoktorer. Forskningen på institutionen är inriktad till katalys, asymmetrisk syntes, beräkning-, kolhydrat- och medicinsk-kemi. Katalys för organisk syntes är institutionens signum, som nu kommer utvidgas mot hållbar materialvetenskap.
Utlysningen Organisk syntes med inriktning mot hållbar heterogen katalys är inriktad mot gränsområdet mellan organisk syntes, katalys och materialkemi.
Ämne
Organisk syntes med inriktning mot hållbar heterogen katalys
Ämnesbeskrivning
Organisk syntes med inriktning mot hållbar heterogen katalys omfattar studier där material funktionaliseras med katalytiska komponenter och används som katalysatorer i grön organisk syntes.
Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.
Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.
Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.
Anställningsvillkor
För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).
Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.
Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut. Den som anställs förväntas vid befordran kunna ta på sig administrativa och pedagogiska uppgifter som förutsätter god förståelse av svenska.
Övriga upplysningar
Anställningen finansieras inom institutionens budgetram och kompletteras med finansiering från WISE under förutsättning att styrelsen för WISE beslutar om en sådan. Den som anställs förväntas delta i WISE-programmets aktiviteter.
Fakulteten välkomnar särskilt ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Kalman Szabo, tfn 073-679 8055, kalman.j.szabo@su.se.
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Ann-Christine Stjernberg, tfn 08-16 21 37, ann-christine.stjernberg@su.se.
Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).
Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen Ansök. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.
Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. Naturvetenskapliga områdets kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor finns på webbsidan: riktlinjer - anställning.
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on SH Karriär