Professor i specialpedagogik at Malmö University


Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet

Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten har ca 9 000 studenter och 370 anställda. Fakulteten Lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolhuvudmän kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten utbildar bland annat idrottsvetare, historiker, lärare, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Masters- och forskarutbildningar, fristående kurser, vidare- och uppdragsutbildning är ett urval av fakultetens övriga utbildningserbjudanden.

Institution

Institutionen Skolutveckling och ledarskap (SOL) har ca 40 medarbetare. Vi bedriver forskning inom specialpedagogik och pedagogik, med tonvikt på verksamhetsnära forskning. Vi söker nu en professor i specialpedagogik som kan bidra till att vidareutveckla institutionens dynamiska forskningsmiljö som är samlad i forskningsplattformen Research Platform for Education and Special Education . Forskningsplattformen är öppen för alla som är intresserade av utbildningsvetenskapliga frågor inom för-, grund-, gymnasieskola och högre utbildning samt icke-institutionaliserat lärande. Forskningen har sin grund i specialpedagogik, utbildningsvetenskap, pedagogik och yrkesdidaktik.
Inom institutionen bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Forskningen är nära knuten till våra utbildningar. Vid institutionen SOL bedrivs i första hand påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar för personer med tidigare akademisk utbildning eller yrkesutbildning. SOL ansvarar för speciallärar- och specialpedagogutbildningar, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), arbetsintegrerad utbildning (AIU), samt yrkeslärarutbildning (YRK). De fristående kurser som ges på institutionen inriktas mot skolutveckling, ledarskap och professionsutveckling, en internationell introduktionskurs i specialpedagogik samt kurser i språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter. Institutionen är också ansvarig för och medverkande i lärarutbildningarnas kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vid fakulteten ges dessutom magister- och masterutbildning inom huvudområdena pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik, som SOL ansvarar för.

Innehåll och arbetsuppgifter

Du förväntas att tillsammans med kollegor leda och vidareutveckla den specialpedagogiska forskningsmiljön vid institutionen och ansvara för att söka externa anslag, samt aktivt delta i undervisning på såväl grund- som avancerad nivå och handleda doktorander.
Du förväntas ha en regelbunden närvaro, vara aktivt engagerad i kollegiet och bidra till samverkan med universitetets och institutionens externa aktörer. Enligt arbetstidsavtalet har en professor vid Malmö universitet minst 30% forskning finansierad av universitetet.
I arbetsuppgifterna ingår det mer specifikt att:
 • leda och vidareutveckla institutionens gemensamma forskningsplattform, RePESE.
 • handleda och undervisa studenter och doktorander
 • vara delaktig i utvecklingen av institutionens specialpedagogiska program och masterutbildning
 • bidra till att vidareutveckla internationella nätverk inom det specialpedagogiska fältet
 • bidra till ökad volym av forskningsmedel i samverkan med institutionens forskare

Behörighet

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).
En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start. En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt universitetets rekommendationer.
För denna anställning krävs specifikt:
 • Doktorsexamen och professorskompetens inom det specialpedagogiska forskningsfältet
 • God publiceringsgrad i internationella vetenskapliga tidskrifter
 • Erfarenhet av att leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer.
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Särskilt meriterande för denna anställning:
 • Dokumenterad god förmåga att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • God erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga miljöer
 • Upparbetade internationella nätverk inom det specialpedagogiska forskningsfältet

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten (Högskoleförordningen 4 kap 3 §).
En professor ska vara mycket väl etablerad inom sitt vetenskapsområde och internationellt erkänd med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition. Graden av skicklighet ska i betydande grad överskrida vad som krävs för antagning till docent.
En professor ska uppvisa:
 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga att leda och utveckla akademiska miljöer samt erfarenhet av ledningsuppdrag
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:
 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet planera, utveckla, genomföra och leda utbildning genom olika undervisningsmetoder på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå beträffande såväl innehåll som pedagogik
 • Dokumenterad omfattande erfarenhet av forskarutbildning. Detta kan innefatta gedigen erfarenhet av planering, antagning, arbete med studieplaner och kursutveckling, examination, handledning fram till disputation samt erfarenhet av huvudhandledning.

Med vetenskaplig skicklighet avses:
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Dokumenterad förmåga att initiera, planera, utveckla, genomföra och leda forskning av hög kvalitet och med internationellt genomslag
 • Dokumenterad förmåga att kommunicera forskning inom och utom vetenskapssamhället
 • Dokumenterad förmåga till internationella forskningssamarbeten
 • Dokumenterad förmåga att attrahera externa forskningsmedel i konkurrens med hänsyn tagen till ämnesområdets särart och tradition
 • Dokumenterad god förankring i vetenskapssamhället

Upplysningar

Prefekt Ola Fransson, 040-665 75 49,
Forskningsledare Lisa Hellström, 040-665 70 42,
Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan

Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2022-06-05. Din ansökan ska skrivas på svenska, engelska eller något av de nordiska språken. Du som sökande ansvarar för att din ansökan och dess bilagor översätts.
Anställning av universitetslärare vid Malmö universitet regleras i
Meriterna ska dokumenteras enligt
Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2022/60, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2022/60.
I enlighet med Malmö universitets meritportfölj, skall ansökan innehålla:
 • Dokumentation av vetenskaplig skicklighet
 • Dokumentation av pedagogisk skicklighet
 • Dokumentation av skicklighet i samverkan med det omgivande samhället
 • Dokumentation av ledarskap och administrativ skicklighet

Ansökan skall även innehålla:
 • Personlig meritförteckning (personuppgifter, anställningshistorik samt kunskaper och färdigheter)
 • Examensbevis samt övriga relevanta betyg och intyg
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning
 • De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 av varje)

Övrigt

Anställningen är tillsvidare på 100 %.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde

2023-01-01

Fackliga företrädare

SACO Nils Andersson,
Lärarförbundet Peter Persson,
ST Naser Eftekharian,
Välkommen med din ansökan!

Remember to mention that you found this position on SH Karriär