Doktorand i idrottsvetenskap till forskarskolan Sustainable Movement Education at Örebro universitet / Örebro University


Örebro universitet söker 2-3 doktorander i forskarskolan Sustainable Movement Education till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper med utbildningsstart under vårterminen 2022.

Projektbeskrivning

Vid universitetet finns en lång tradition av utbildning och forskning inom idrottsområdet. Vid institutionen för hälsovetenskaper, enheten för idrott, ges idag följande utbildningar: Ämneslärarprogrammet (inriktning idrott och hälsa), Tränarprogrammet, Sport management samt mastersprogrammet Idrott med inriktning fysiologi och medicin. Som ett av fyra lärosäten i landet bedriver vi sedan 2001 forskarutbildning i idrottsvetenskap och har för närvarande 12 doktorander antagna. Forskningen är organiserad i en gemensam forskningsmiljö RISPA (Research in Sport Science and Physical Activity) samt för samhällsvetenskaplig forskning i forskargruppen ReShape (Research in Sport Health and Physical Education) som har en rad externt finansierade projekt.
Forskarskolan hållbar rörelseutbildning i skola och förskola, SMOVE (Sustainable Movement Education), syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda hållbar daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Verksamheten genomförs i samverkan mellan Gymnastik och idrottshögskolan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet och Örebro universitet och kommer att omfatta nio doktorander, fördelade på de fyra lärosätena.
Avhandlingsprojekten inom forskarskolan förväntas behandla rörelseutbildning som en del av hela skoldagen. Det saknas idag kunskap om hur förskolor och skolor på ett långsiktigt hållbart sätt kan leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse, vare sig det gäller organiserad eller spontant förekommande rörelse. Begreppet hållbar rörelseutbildning relaterar här till pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande utifrån frågor om jämlikhet, social rättvisa och grundläggande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande. Rörelse kan innefatta lek, spel, idrott, dans, friluftsliv, med mera.
Vi välkomnar sökande med olika utbildningsbakgrund i förskola, fritidshem, lärare i hela grundskolan samt lärare i idrott och hälsa samt utbildningar i idrott som intresserar sig för att forska om hållbar rörelseutbildning i skola och förskola inom ämnet idrottsvetenskap.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.
Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.
Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden som kommer att delas upp i 80% forskning och 20% undervisning under fem år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är för närvarande 28 100 kr per månad.
Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.
För särskild behörighet krävs godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete om minst 15 hp, i idrott eller i ett annat ämne av hög relevans för det aktuella vetenskapliga fältet och forskarskolans inriktning. Särskild behörighet har också den som har examen från lärarutbildning, inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp med utbildningsvetenskaplig inriktning i idrott och hälsa alternativt rörelse och fysisk aktivitet i skola, fritidshem eller förskola. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För forskarskolan krävs även förmåga att kommunicera på svenska och engelska.
Urval bland de sökande till forskarskolan görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån:
 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med samhällsvetenskapliga forskningsmetoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar.

För doktorandplats i forskarskolan beaktas även följande:
 • förtrogenhet med svenskt utbildningsväsende, särskilt med avseende på förskola och skola, inklusive fritidshem.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Mikael Quennerstedt (mikael.quennerstedt@oru.se) eller Susanna Geidne (susanna.geidne@oru.se).
Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:
 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå”
 • CV
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 • Examensarbete (självständigt arbete)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Intressebeskrivning i relation till forskarskolans inriktning med upplysningar om forskningsintresse inklusive teoretiska och metodologiska riktningar (4-5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).
En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning. En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida
Sista ansökningsdag är 30 november 2021. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Länk till den här sidanhttps://web103.reachmee.com/ext/I003/354/main?site=5&validator=43a1fbd05a0e84d542a937e3454d48f8&lang=SE&&rmpage=job&rmjob=8133&rmlang=SE

Remember to mention that you found this position on SH Karriär