Structor Miljö Öst AB at Structor


Structor Miljö Öst är ett specialistbolag inom förorenade områden, vatten, avfallshantering samt tillståndsprövning och MKB verksamma i Småland och Östergötland samt nationellt.
Totalt är vi cirka 20 konsulter med civilingenjörs- eller miljövetare/biologiutbildningar. Vi arbetar med våra kunder i hela processen där vi verkar som beställarstöd, projektledare, specialister, utredare, projektörer och kontrollanter.

Våra fyra affärsområden

 • Miljötekniska undersökningar i mark, vatten och byggnader
 • Riskbedömningar, åtgärdsutredningar och riskvärderingar
 • Miljökontroll vid saneringar
 • MIFO fas1, MIFO fas 2, förstudier och huvudstudier
 • Statusrapporter
 • Projektering och byggledning
 • Materialinventeringar av byggnader
 • Grundvattenutredningar, undersökning, modellering m.m.
 • Ytvattenutredning, flöde/nivåberäkningar, kanaler och dammar
 • Dagvattenutredningar, våtmarker
 • Vattenförsörjning, råvattentäkter i yt- och grundvatten
 • Vattenskyddsområden
 • Föroreningsspridning, avfallsanläggning och förorenade områden
 • Förstudier och utredningar
 • Deponikonstruktioner
 • Projektering nya deponier, sluttäckningar m.m.
 • Karakteriseringar
 • Slutbesiktning och periodisk besiktning
 • Tillståndsansökningar
 • ÅVC
 • Tillståndsansökningar och MKB:er, vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet
 • Strategisk MKB, planprocessen
 • Anmälningar dispenser enligt miljöbalken
 • Periodiska besiktningar, kontrollprogram

Structor Miljö Öst har kontor i Kalmar, Linköping, Västervik och Emmaboda.
Vd

Remember to mention that you found this position on SH Karriär